Casa verde fotovoltaice 2023 

INSTALATOR VALIDAT

PERSOANE FIZICE ELIGIBILE

Persoanele fizice cu domiciliul în Romania, la adresa de implementare! 

Ești proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice.

Imobilul, terenul și construcția trebuie să fie intabulate și notate în Cartea Funciară. Destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință. 

Nu sunt obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local.

DOCUMENTE NECESARE

- Act de identitate solicitant (adresa din cartea de identitate trebuie să coincidă cu adresa imobilului unde se dorește implementarea). Nu se acceptă viza de flotant la adresă. 

- Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul (este valabil 60 zile de la emitere). 

- Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice (este valabil 90 zile de la emitere). 

- Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială aveți domiciliul (este valabil 30 zile de la emitere). 

- Copia cărții funciare colective, doar pentru imobilele tip duplex.

Instalator validat

 Casa Verde Fotovoltaice!